تبلیغات
4linecode - مطالب آموزش VisualBasic 6

جستجو

 

Extract and Save Icon

جمعه 10 آذر 1391   02:46 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

4Shared
Trainbit


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

شبیه سازی Windows Explorer

سه شنبه 23 آبان 1391   09:46 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

4Shared
Trainbit


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

تبدیل متن به صدا فقط با 4 خط کدنویسی

جمعه 6 اسفند 1389   09:11 ق.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

برای اینکه یک متن رو به صدا تبدیل کنید ابتدا یک TextBox به نام Text1 و یک CommanButton به نام Command1 اضافه کنید.
بعد از این کار کدهای زیر را برای بخش کلیک دکمه خود بنویسید :

Private Sub Command1_Click()
Dim strMessag, objSapi
strMessag = Text1.Text
Set
objSapi = CreateObject("sapi.spvoice")
objSapi.Speak strMessag
End Sub

بعد از این کار برنامه را اجرا کرده و متنی را به انگلیسی در Text وارد کنید و بر روی دکمه کلیک کنید تا تلفظ متن مورد نظر را بشنوید.


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

نقطه بازی

پنجشنبه 11 شهریور 1389   02:02 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

دانلود


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

حذف کاراکتر Space از بین کلمات

یکشنبه 20 دی 1388   08:47 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

این کارو میتوان با تابع Replace انجام داد.

آرگومنت اول رشته اصلی، آرگومنت دوم رشته ای که تعویض میشه، آرگومنت سوم رشته ای که جایگزین میشه، آرگومنت چهارم[انتخابی] نقطه شروع جابجایی رشته، آرگومنت پنجم[انتخابی] تعداد جابجی.
Text1 = Replace("s a l a m", " ", "")


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

قطع کردن صدای بوق هنگام زدن کلید Enter روی Textbox

جمعه 18 دی 1388   09:02 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

با استفاده از تکه زیر با زدن Enter نشانگر موس بین کنترلهای قرار گرفته در صف Tab، حرکت میکند، بدون صدای بوق.
نکته قابل توجه اینه که: خاصیت KeyPreview فرم میبایست مقدارش True باشه.

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
   SendKeys "{tab}"
   KeyAscii = 0
End If
End Sub


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

پنجره ی غیر قابل حرکت

جمعه 4 دی 1388   07:46 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

یک Button در Form قرار داده، کد زیر را کپی کنید

Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
Private Declare Function RemoveMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SC_MOVE = &HF010&
Private Const MF_BYCOMMAND = &H0&

Private Sub Command1_Click()
lhSysMenu = GetSystemMenu(Me.hwnd, False)
lRetVal = RemoveMenu(lhSysMenu, SC_MOVE, MF_BYCOMMAND)
End Sub


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi

تم Xp برای برنامه

جمعه 4 دی 1388   06:36 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش VisualBasic 6 ،

واسه این كار Notepad رو باز كنین و كد زیر رو توش كپی كنید

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> <assemblyIdentity version="1.0.0.0" processorArchitecture="X86" name="
Name" type="win32" /> <dependency> <dependentAssembly> <assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.Windows.Common-Controls" version="6.0.0.0" processorArchitecture="X86" publicKeyToken="6595b64144ccf1df" language="*" /> </dependentAssembly> </dependency> </assembly>

فایل را با نام x.exe.MANIFEST ذخیره كنین x همون نام برنامه است. حالا توی VB برین و توی فرم یه ProgressBar بزارین، از برنامه یه نسخه اجرایی بگیرین


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi